[a continuación en castellano]

OREKA ZAILA

Izenburua artikulu honekin lortu nahi dudan ondorioa da, pandemia madarikatua geldiarazten lagunduko duten eta, aldi berean, gure osasuna maila desberdinetan hobetzeko eta/edo mantentzeko hain beharrezkoa den jarduera fisikoa egitea eragotziko ez diguten erabakiak hartzearen konplexutasunari buruzkoa. Nolabait, oraintxe bertan buka nezake, baina agian laburregia izango litzateke.

Bizitza osoa kirolaren inguruan ematen dut, praktikatzaile gisa, ikasle gisa, kudeaketa profesional gisa, ikusle gisa egunero gozatzen dut kirolaz. Kirolak; hezi egin nau, irakatsi dit galtzen, irabazten (gutxiagotan), oztopoak gainditzen, taldean lan egiten, obeditzen, agintzen, partekatzen, lankidetzan aritzen, sufritzen, gozatzen, gainditzen, indarberritzen, eta gauza pila bat gehiago egiten. Ez dut esan nahi gaur egun gauza horiek guztiak arrakastaz egiteko gai naizenik, baina kirolak horiek bizitzeko aukera eman dit eta, zalantzarik gabe, pertsona hobeagoa bihurtu nau.

Nire indar guztiekin defendatzen dut herritar guztiek kirola egiteko duten eskubidea, ez dugu ahaztu behar helburu nagusi hori. «Oinarrizko jarduera fisikoen» kontzeptua gustatzen zait, Kirolaren Euskal Planean (2003-2007) jasotakoa, herritar guztiei bermatu beharko genizkiekeen praktikak mugatzen saiatzen dena. Uste dut helburu hori lortzeak hobeak eta zoriontsuagoak izaten lagunduko ligukeela.

Kirolean inbertitzea oso errentagarria dela ere defendatzen dut, pertsonalki pentsatzen dut kirolean inbertitzea dela errentagarriena administrazio publiko batentzat. Apustu ausartagoa nahi nuke, Eusko Jaurlaritzaren eta hiru aldundien aldetik, kirola aintzat hartu eta baliabide gehiago emango baitizkiote.

Ohar horiek idatzi honen muinera itzuli aurretik egitea egokitua iruditu zaizkit.

Egun hauetan, gobernatzeko aukeratu ditugun pertsonak pandemia geldiarazten saiatzen ari dira, oso erabaki konplexuak hartuz eta eztabaidatuz, esparru guztietan. Ezinezkoa da herritar guztiei gustatzea. Kirolaren esparruan, egokia iruditzen zait kiroldegietan, gimnasioetan eta aire librean zenbait kirol-jarduera baimentzea, mugekin, baina zerbait egin daiteke. Zehaztu nahi nukeen alderdi bat eskola-kirolari buruzkoa da, kiroleko pertsona asko, ez gatoz bat azaroaren 6ko dekretuan eskola-kirola osorik debekatu izanarekin; nire ustez, haur eta nerabeek kirola egin behar dute, beren garapena osatzeko. Aurten, konfinamendu luzea izan dugu, eta adingabe askok, baliabide gutxien dituztenek, geldialdi handia jasan zuten beren garapenean. Ez dakigu zenbat denboran bete beharko diren neurri horiek, baina faltan botatzen dut neurri kirurgikoago bat, ateren bat irekita utziko lukeena, eskolako heziketa fisikoa mantentzen den bezala, gustatuko litzaidake, neurriren batean, 16 urte bete arte antolatutako kirola ahalbidetzea, eta horrela, prezio alturik ordaindu gabe, pandemiak hartzera behartzen dituen mugak gainditu ahal izatea. Jarduera fisiko antolatuan kutsatze-tasa oso txikia da, eta aire zabalean egiten bada, askoz ere gehiago. Nire ustez, neurri egokiak hartuta, kirol-jarduera segurua egin daiteke.

Hain erabaki konplexuak hartzen ari diren pertsonak animatzen ditut oreka zail hori aurkitzen saia daitezen, inplikatutako sektoreak kontuan har ditzaten, atea irekita daukagu.


DIFÍCIL EQUILIBRIO

El título es la conclusión a la que pretendo llegar con este artículo, refiriéndome a la complejidad de adoptar decisiones que ayuden a frenar la maldita pandemia y al tiempo no nos impidan realizar la actividad física tan necesaria, para mejorar y/o mantener nuestra salud, a diferentes niveles. De alguna manera, podría terminar ahora mismo, pero quizá sería demasiado breve.

Toda mi vida a girado en torno al deporte como practicante, como estudiante, como profesional de la gestión, como espectador… sigo disfrutando del deporte cada día. El deporte; me ha educado, me ha enseñado a perder, también a ganar (en menos ocasiones), a superar obstáculos, a trabajar en equipo, a obedecer, a mandar, a compartir, a colaborar, a sufrir, a disfrutar, a superarme, a recuperarme, y a un montón de cosas más. No quiero decir que hoy en día sea capaz de realizar con éxito todas estas cosas, pero el deporte me ha brindado la oportunidad de vivirlas y sin duda ha hecho de mi  mejor persona.

Defiendo con todas mis fuerzas el derecho a la práctica deportiva para toda la ciudadanía, no debemos de perder de vista este objetivo primordial. Me gusta el concepto de “Actividades físicas básicas”, recogido en el Plan Vasco del deporte 2003-2007, que trataba de delimitar aquellas prácticas que deberíamos garantizar a toda la ciudadanía. Pienso que el logro de este objetivo nos ayudaría a ser mejores y más felices.

También defiendo que invertir en deporte es muy rentable, personalmente pienso que la inversión  en deporte es la  más rentable para una administración pública. Desearía una apuesta mucho más atrevida, por parte del Gobierno Vasco y las tres Diputaciones, que tomaran en consideración el deporte y le dotarán de más recursos.

Quería hacer estas puntualizaciones, antes de volver al objeto de este escrito.

En estas fechas las personas que hemos elegido para que nos gobiernen, están tratando de frenar la pandemia, debatiendo y tomando decisiones muy complejas, en todos los ámbitos. Es imposible agradar a toda la ciudadanía. En el ámbito del deporte, me parece acertado que se permitan algunas  prácticas deportivas  en polideportivos, gimnasios y al aire libre, con limitaciones, pero algo se puede hacer. Hay un aspecto que me gustaría puntualizar y es el referido al deporte escolar,  muchas personas del deporte, no compartimos que se haya prohibido en el decreto del 6 de noviembre, el deporte escolar en su totalidad, en mi opinión, la población infantil y adolescente necesita la práctica deportiva, para completar su desarrollo. Este año ya sufrimos un largo confinamiento y muchas personas menores, quienes menos recursos tienen, sufrieron un importante parón en su desarrollo. No sabemos cuanto tiempo serán de obligado cumplimiento  estas medidas, pero echo de menos una medida más quirúrgica,  que dejara alguna puerta abierta, al igual que la educación física escolar se mantiene, me hubiera gustado que se posibilitara, en alguna medida, el deporte organizado hasta los 16 años, y de esta manera poder  superar, sin pagar un alto precio, las limitaciones que la pandemia obliga a tomar. La tasa de contagio en la actividad física organizada es bajísima y si se realiza al aire libre,mucho más. Pienso que tomando las medidas oportunas se puede realizar una práctica deportiva segura.

Animo a las personas que están tomando tan complejas decisiones  a que traten de encontrar ese difícil equilibrio, que tengan en cuenta a los sectores implicados, tenemos la puerta abierta.